میرناصری های کرهرود

 

       

کرهرود اراک

شناخت بیشتر کرهرود که به زمان خلفای عباسی می رسدنام اولی? کرهرود در زبان عربی کرج بوده و سبب آن به ادبیات عرب برمی گردد که در کلمات اعلام (هاء) را به (جیم) تبدیل میکنند، و این نام در زبان فارسی تبدیل به (هاء)یعنی کره می شود. کرهرود را ابودلف که فرزند یکی از فرماندهان ارتش امین خلیفه عباسی بوده است در زمان مأمون بنا نهاده و درحوالی سال 210 هجری در کرهرود حکومت مستقلی داشته است. به نقل از گذشتگان پس از ابودلف سلطان شیخ احمد به این دیار آمده و مسکن می گزیند. سلطان شیخ احمد مردی از تبار حارث همد
نویسنده: سید مرتضی ناصری کرهرودی - چهارشنبه 3 اردیبهشت 1393

شجره نامه سادات جلیل القدرکرهرود.سادات کرهرود رقم بزرگی را از سادات را نشان می دهدمحله سادات کرهرود یکی از محله های بنام کرهرود  که شمار کثیری از سادات را در خود جای داده است که نسب شان به سید محمد مکی معروف به بابا سید محمد سی ام نسل امام سجاد علیه السلام  که قبر مطهرشان با یک باز سازی متبرک به یک گنبد طلایی در تخت سادات کرهرود در تخت سادات کرهرود  مزین شده است که در قرن دهم هجری زندگی می کرده است .سید محمد مکی نیز از سادات حسینی آوه {نزدیک ساوه}است که سلسله النسب آنان در کتب معتبره ی انساب همچون سراج الانساب  مذکور گردیده است .                                          اینک به شرح نسب سیدمحمد مکی :          سیدمحمد مکی معروف به باباسید محمد بن غیاث الدین بن معصوم بن تاج الدین بن رضی الدین بن علی بن ابومحمدرضاءالدین حسن ملقب به کمال الدین بن فخرالدین محمدبن محمدرضی الدین زاهد بن رضی الدین محمد بن زید بن داعی بنزید بن علی بن حشین بن حسن التج بن ابیالحسن العلی بن ابومحمدحسن الرئیس بن حسن الفطس بن علی الاصغر بن امام زین العابدین علیه السلام بن امام حسین شهید علیه السلام بن امام علی علیه السلام بن ابیطالب ابن عبدالمطلب ابن هاشم                   حسن افطس کوچکترین فرزند امام سجاد علیه السلام است از این رو به اصغر ملقب گردیده است در حدود سی سالگی وفات کرد وقبرش در ینبع است. حسن الافطس بن علی اصغر در زمان منصور دوانیقی نهضتی را تدارک بر علیه منصور ایجاد وبه زندان منصور منتقل مشود  وتا زمان امام جعفرصادق علیه السلام  زندانی که امام وساطت کرده که منصور هم حسن افطس را به امام همام می بخشد . علی الحوری بن حسن افطس معروف به الحریری یا حوری که در زمان هارون الرشید به دست آن زمامدارپلید مظلومانه شهید می شود .........                                                  بابا سید محمد مکی با یک هجرت از آوه ساوه  به خطه کرهرود که خود داستانی دارد قدمت 2500 ساله را دارد  که شواهد آن با سند  بر می گردد. اقامت می گزیند و در حوزه علیمه ای که داریر بوده به تدریس واز این آقا پنج پسر از او باقی می ماند .به نام های:                                                                                                                      1-میر کمال بن سید محمد مکی که  جد سادات میر معینی ها است .                               2-میرصفدر بن سیدمحمد مکی  که جد سادات اخلاقی ومیرعلیاری ها میر علی اکبریها  است.                                                                                                         3-میرهاسم جد میر آقاجانی ها  و میر یونسی ها                                              4-مبر بها  بن سید محمدمکی جد میر ناصری ها                                                   5-سید حیدر بن سید محمد مکی   اولاد بزرگ بابا سید محمد که از او میر علی محمد که در ضلع          غربی ربقعه   تخت سادات مدفون  وسنگ قبرش بر فراز قبر بر روی دیوار نصب گردیده است به دنیا می آِید واز میر علی محمد چهار فرزند به نام های 1-سیدمحمد 2-سیداحمد 3-سید یحیی 4-سید هادی  به دنیا می آیند. واز سید احمد فرزندی به نام آیت اله نورالدین عراقی  محسنی ها  از علمای اراک معروف می باشند . شرح     زندگی سادات کرهرود  در کتاب بنی فاطمه در استان مرکزی  تالیف دانشمند   معطم و محقق وپژوهشگر  حجت السلام والمسلمین کمال الدین فراهانی   واعظ معروف شهرمان  سادات استان مرکزی را جمع آوری وبه چاپ رسیده که می توانید با مراجعه به کتاب از جزئیات کامل بر خور دار شوید .      

شجره نامهمیرناصری های محل سادات کرهرود 

میرناصری ها آقابابا دارای نخل محل سادات

میرناصری ها سیدحسن آقا بانی نذری حسینه محل سادات

میرناصری ها      عموهدایت دارای علم غیبی محل سادات

میرناصری ها آقامحمد متولی حسینه جا پا مرتضی علی تخت سادات

 

1-سیدمحمد   2-سیدتوحید   3-..... سادات

سیدمرتضی ابن سید محمد آقا ابن سید ابراهیم ابن

 

سیدرمضان (صاحب علم غیبی محل سادات) ابن

میرناصرابن

میربهاءالدین ابن

میرعلی ابن

آقامیر ابن

میربها ابن

باباسیدمحمد

ابن غیاث الدین بن معصوم بن تاج الدین بن رضی الدین بن علی بن ابومحمدرضاءالدین حسن ملقب به کمال الدین بن فخرالدین محمدبن محمدرضی الدین زاهد بن رضی الدین محمد بن زید بن داعی بن زید بن علی بن حسین بن حسن التج بن ابیالحسن العلی بن ابومحمدحسن الرئیس بن حسن الفطس بن علی الاصغر

ابن امام زین العابدین علیه السلام

ابن امام حسین علیه السلام

ابن امام علی بن ابیطالب علیه السلام ابن عبدالمطلب ابن هاشم

..........................................................................................................

آقاحسن-آقا حسین - آقا محمد - آقا رمضان آقا مرتضی

ابن عمو سید هدایت (عام هدا)

ابن سید رمضان

ابن میرناصرابن

میربهاءالدین ابن

میرعلی ابن

آقامیر ابن

میربها ابن

باباسیدمحمد

ابن غیاث الدین بن معصوم بن تاج الدین بن رضی الدین بن علی بن ابومحمدرضاءالدین حسن ملقب به کمال الدین بن فخرالدین محمدبن محمدرضی الدین زاهد بن رضی الدین محمد بن زید بن داعی بن زید بن علی بن حسین بن حسن التج بن ابیالحسن العلی بن ابومحمدحسن الرئیس بن حسن الفطس بن علی الاصغر

ابن امام زین العابدین علیه السلام

ابن امام حسین علیه السلام

ابن امام علی بن ابیطالب علیه السلام ابن عبدالمطلب ابن هاشم

..................................................................................................................

آقا مصطفی -آقا محمد - آقا رضا - آقا ..... - آقا جواد

ابن سید آقا ابوالفضل

ابن آقا بابا

ابن سد رمضان

 ابن میرناصرابن

 میربهاءالدین ابن

 میرعلی ابن

 آقامیر ابن

 میربها ابن

 ابن میرناصرابن

   میربهاءالدین ابن

  میرعلی ابن

   آقامیر ابن

   میربها ابن

   باباسیدمحمد

 ابن غیاث الدین بن معصوم بن تاج الدین بن رضی الدین بن علی بن ابومحمدرضاءالدین حسن ملقب به کمال الدین بن فخرالدین محمدبن محمدرضی الدین زاهد بن رضی الدین محمد بن زید بن داعی بن زید بن علی بن حسین بن حسن التج بن ابیالحسن العلی بن ابومحمدحسن الرئیس بن حسن الفطس بن علی الاصغر

ابن امام زین العابدین علیه السلام

ابن امام حسین علیه السلام

ابن امام علی بن ابیطالب علیه السلام ابن عبدالمطلب ابن هاشم

 

..........................................................................................................

 

 

..........................................................................................................

حجت السلام حاج آقا حسین ابن

آقا بابا ابن

سید اسماعیل ابن میربابا ابن

ابن میرناصرابن

 میربهاءالدین ابن

 میرعلی ابن

  آقامیر ابن

میر بها ابن

بابا سید محمد ابن

ابن غیاث الدین بن معصوم بن تاج الدین بن رضی الدین بن علی بن ابومحمدرضاءالدین حسن ملقب به کمال الدین بن فخرالدین محمدبن محمدرضی الدین زاهد بن رضی الدین محمد بن زید بن داعی بن زید بن علی بن حسین بن حسن التج بن ابیالحسن العلی بن ابومحمدحسن الرئیس بن حسن الفطس بن علی الاصغر ابن امام زین العابدین علیه السلام ابن امام حسین علیه السلام ابن امام علی بن ابیطالب علیه السلام ابن عبدالمطلب ابن هاشم

.........................................................................................................

سید حسن آقا ابن

.............ابن

..........ابن

..........ابن

.......ابن

.........ابن

........ابن

ابن میرناصرابن

 میربهاءالدین ابن

 میرعلی ابن

 آقامیر ابن

 میربها ابن

 باباسیدمحمد

 ابن غیاث الدین بن معصوم بن تاج الدین بن رضی الدین بن علی بن ابومحمدرضاءالدین حسن ملقب به کمال الدین بن فخرالدین محمدبن محمدرضی الدین زاهد بن رضی الدین محمد بن زید بن داعی بن زید بن علی بن حسین بن حسن التج بن ابیالحسن العلی بن ابومحمدحسن الرئیس بن حسن الفطس بن علی الاصغر

 ابن امام زین العابدین علیه السلام

 ابن امام حسین علیه السلام

 ابن امام علی بن ابیطالب علیه السلام ابن عبدالمطلب ابن هاشم

......................................................................................................

آقامحمد ابن

عمو حاج آقا ابن .

.............ابن .

........ابن

........ابن

........ابن

.......ابن

.....ابن

ابن میرناصرابن

 

 میربهاءالدین ابن

 

 میرعلی ابن

 

 آقامیر ابن

 

 میربها ابن

 

 باباسیدمحمد

 

 ابن غیاث الدین بن معصوم بن تاج الدین بن رضی الدین بن علی بن ابومحمدرضاءالدین حسن ملقب به کمال الدین بن فخرالدین محمدبن محمدرضی الدین زاهد بن رضی الدین محمد بن زید بن داعی بن زید بن علی بن حسین بن حسن التج بن ابیالحسن العلی بن ابومحمدحسن الرئیس بن حسن الفطس بن علی الاصغر

 

 ابن امام زین العابدین علیه السلام

 

 ابن امام حسین علیه السلام

 

 ابن امام علی بن ابیطالب علیه السلام ابن عبدالمطلب ابن هاشم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
دوشنبه دوازدهم آبان 1393 | توسط : سید مرتضی میرناصری کرهرودی نظر بدهید
کرهرود

 

مشاهیر کرهرود

 

... روزی یکی از بستگان سلطان شیخ احمد -که در بخش تاریخچۀ کرهرود در همین شماره از ایشان یاد نموده ایم- عبورش به دامنه کوهی که مشرف به کرهرود بوده است می افتد، و متوجه چشمه آبی می شود که تا آن روز اثری از آن نبوده است، و در کنار آن سیدی را در حال نماز می بیند، با کمال تعجب به سید نزدیک می شود و  پس از نماز  باب گفتگو را با ایشان باز می کند و متوجه می شود این چشمه  به فضل خدا برای اینکه این عالم بزرگوار(سید محمد مکی) برای وضو  به آب دسترسی داشته باشد از اثر کف دست مبارک ایشان بر سنگ ایجاد گردیده است. سید از او سؤال می کند که آیا در این جا مسلمان هست؟ و در جواب، داستانِ شیخ احمد را می شنود و از آن شخص می خواهد تا به سلطان شیخ احمد بگوید که سید محمد مکی به این دیار آمده است.

شیخ پس از شنیدن این خبر با عده ای از بستگان خود به استقبال ایشان رفته از ایشان دعوت می نمایند که درکنار آنان بماند تا از محضر ایشان درس بگیرند. ایشان هم قبول نموده در همانجا مجلس درس و بحثی بر پا می نمایند. اکثر سلسلۀ جلیلۀ سادات این محل از نسل آن عالم ربانی می باشد. و ضمناً در حال حاضر چشمۀ مذکور به چشمۀ بابا سید محمد معروف است.

از ایشان کرامات بسیاری نقل گردیده است که مستند ترین آن را می توان در صفحه 47 مفاتیح الجنان مشاهده نمود.

وی پس از عمری خدمت در راه اسلام و مسلمین سرانجام در کرهرود دار فانی را وداع گفته و در قبرستان معروف کرهرود به نام تخت سادات به خاک سپرده شد، و مزارش مورد توجه اهالی می باشد.

  
نویسنده : سیدمرتضی ; ساعت ۱:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۶/٧
تگ ها :

کرهرود

 

کرهرود سرار افتخار (شماره نهم)


 

تاریخ کرهرود به تاریخ تشیع در ایران گره خورده است . هر جا   که تشیع قوتی گرفته نامی از کرهرود در تاریخ نگاری ها می توان یافت . ابودلف قاسم ابن عیسی سردار مأمون خلیفه عباسی که از علویان بود و مأمون ناحیه میان ری وهمدان در استان جبال را به او و خاندانش به اقطاع واگذار کرده بود برای اداره این ناحیه در مکان فعلی شهر کرهرود 

کرهرود سراسر افتخار

 ...قلعه ای را بنا نهاد و به تأسی از کرج (آستانه فعلی)  آن را کرج ابودلف نام نهاد بدین ترتیب نخستین سلسله محلی شیعیان در منطقه کرهرود بنا نهاده شد . هنوز هم قناتی که صحرای فیراسه را در کرهرود آب یاری می کند در عموم به قنات ابودلف مشهور است . پس از آن که مرداویچ زیاری جبال را از دست عباسیان خارج ساخت کرج ابودلف را به سردار خود علی پسر بویه سپرد . از همین جا بود که او پایه بزرگترین حکومت شیعه تا آن زمان را بنا نهاد ، حکومت آل بویه که بعد هابغداد را هم به زیر نفوذ خویش در آورد . از آن پس کمتر نشانی از کرهرود می توان یافت تا سلسله قدرتمند شیعه بعدی یعنی همان صفویه . با مهاجرت فقیهان امامی از جبل العامل لبنان به ایران عده ای از شیخ های همدانی به کرهرود می آیند و نخستین حوزه های دینی را در آن برپا می کنند . از این تاریخ کرهرود به یکی از مراکز مهم فقه امامی تبدیل می شود و حضور علمای کرهرود را در دوران صفویه ، زند و قاجار می توان در همه جا یافت . اوج این حضور را در دروان مشروطه و بیداری ایرانیان و بزرگانی همچون آیت الله آقا نورالدین عراقی و آیت الله آقا شیخ جواد واعظ کرهرودی می  توان دید .

  
نویسنده : سیدمرتضی ; ساعت ۱:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۶/٧
تگ ها :

کرهرود
سادات کرهرود
از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
نیازمند گسترش
این مقاله نیازمند گسترش است. لطفاً اگر تخصص و توانایی گسترش این مقاله را دارید، آن را بهبود بخشید.

سادات کرهرود سلسله‌ای از سادات بودند که از جد هفتم به بعد در شهر کرهرود واقع در استان مرکزی زندگی می‌کردند. نسب این سلسله به امام سجاد چهارمین امام شیعیان می‌رسد.[۱]

نسب‌شناسی

شجره‌نامه‌ای از این سلسله وجود دارد که حاج اسماعیل عراقی در پشت کتاب دُرَر آیت الله عبدالکریم حائری یزدی به چاپ رسانده است. بر اساس این متن شجره نامه به صورت زیر بوده است:[۲]

میرعلی محمد بن میرفخرالدین بن سیدهادی بن تاج‌الدین بن سید محمد بن سیدحیدر بن سید محمد (مکی) بن سید غیاث بن سید معصوم بن سید تاج‌الدین بن سید رضی‌الدین بن سید علی بن سید حسن بن سید محمد بن سید محمد بن محمد فخرالدین بن محمدرضی‌الدین بن سید زید بن سید داعی بن سید حسن بن سید محمد بن سید علی بن سید علی (الحریری) بن سید حسن (ابو محمد الافطس) بن سید علی (اصغر) بن امام زین‌العابدین.

هفتمین جد این دودمان، میرعلی‌محمد مکی است که مدتی قبل از بنای شهر اراک به این منطقه مهاجرت نمود. مزار وی در قبرستانی بنام تخت سید در کرهرود است و با آنکه ضریح ندارد معروف و مورد زیارت و محل نذورات است. قبرستان به اعتبار وی تخت سید نامیده شده است.[۳]

از سید غیاث تا سید علی در شجره‌نامه، از بازماندگان حمله مغول به آوه بودند که از زندگی آنها سندی در دست نیست.[۴]

ورود جد سادات به کرهرود

تاریخ ورود میر محمد مکی به کرهرود به درستی مشخص نیست. همین‌قدر مسلم است که وی در اواخر قرن دهم و در آغاز قرن یازدهم هجری قمری به سمت کرهرود آمده است، اما مقصد اصلی او شهرهای غرب ایران بود. جریان ساکن شدن میر محمد در کرهرود بدین گونه بوده است؛ گویند هنگامی که وی از آوه به سمت کرهرود رهسپار می‌شود نزدیک غروب خورشید برای ادای فرضیه نماز دنبال آب در اطراف کرهرود می‌گردد، چون آب پیدا نمی‌کند دستی بر خاک می‌زند و آب پدیدار می‌شود. یکی از اهالی که از آن سمت می‌گذشت با تعجب چشمه را می‌بیند و چون هزاران بار از منطقه گذرکرده بوده و چشمه‌ای در آنجا یافت نکرده بود با تعجب به سمت میر محمد می‌رود. میر محمد به وی می‌گوید:«برو به شیخ حسن بگو سید محمد آمده.» رهگذر به قریه کرهرود و نزد

/ 0 نظر / 109 بازدید